سامانه هوشمند بودجه ریزی
تماس باما درباره سامانه

درباره سامانه

سامانه بودجه گستر توسط شرکت فرا کاوش راهبردی راه اندازی شده است. این سامانه از دو بخش طراحی الگوی پیش بینی و تخصیص اعتبارات تملک و برنامه اجرایی پشتیبانی از تخصیص ها اعتبارات تشکیل شده است. بخش طراحی الگو برای پیش بینی و تخصیص اعتبارات شامل دو زیر بخش می باشد: 1. تعیین اولویت ها 2. مدل ریاضی تخصیص اعتبارات. در برنامه اجرایی پشتیبانی از تخصیص ها اعتبارات از نظریه بازی برای مدیریت چانه‌زنی‌ها استفاده می شود و همچنین نظارت و ارزیابی مستمر اهداف کمی را شامل می شود