سامانه هوشمند بودجه ریزی
تماس باما درباره سامانه
ورود سازمان مدیریت

ورود دستگاه‌های اجرایی1 / 6
2 / 6

بودجه بزرگترین سند مالی و کارآمدترین ابزار دولت برای رسیدن به اهداف رشد اقتصادی و توسعه پایداراست، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع در جهت اداره، توسعه و پیشرفت کشور را در چارچوب قانون بودجه انجام می دهد

طراحی شده توسط شرکت فرا کاوش راهبردی